സർക്കാർ നിരോധിച്ച പോൺ സൈറ്റുകളും ചൈനീസ് ആപ്പുകളും ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു

  കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ച പോൺ വെബ്സൈറ്റുകളും ചൈനീസ് ആപ്പുകളും ഇന്ത്യക്കാർ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കാണുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച ആയിരത്തോളം പോൺ വെബ്സൈറ്റുകളും അഞ്ഞുറോളം ചൈനീസ് ആപ്പുകളും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻനിര പോൺ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ മിറർ വെബ്സൈറ്റുകൾ … Read More

കേരള ടൂറിസം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി

  തിരുവനന്തപുരം: കേരള ടൂറിസം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി. ടുറിസം – പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോഹൻലാൽ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും ഒന്നിൽ കുറയാത്ത പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ, ചരിത്രപസിദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രത്യേകതകൾ … Read More