‘കെ ഫോണ്‍ 61% പൂര്‍ത്തിയായി, കേരളത്തിന് അഭിമാനനേട്ടം’; മുഖ്യമന്ത്രി

Spread the love

കെ-ഫോണ്‍ 61.38% പൂർത്തിയായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 8551 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ബാക്‌ബോണ്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ 5333 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയായി. 26410 കിലോമീറ്ററിൽ ആക്സസ് നെറ്റ് വർക്കിൻറെ പ്രവർത്തനം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ 14133 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയായതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.