അർഹമായ ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കുന്നില്ല; സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ് അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

Spread the love

അർഹമായ ക്ഷാമബത്ത നൽകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ് അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്. കേന്ദ്ര നിരക്കിലുള്ള ക്ഷാമബത്തയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷാമബാത്ത അനുവദിക്കുന്നിലെന്നും ഇത് വിവേചനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അധ്യാപകർ സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.