കോച്ച് രവി സിങ്ങിന്റെ പീഡനമാണ് ലിതാരയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് സുഹൃത്ത്

Spread the love

കോച്ച് രവി സിങ്ങിന്റെ പീഡനമാണ് ലിതാരയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് സുഹൃത്തിൻ്റെ ആരോപണം. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലിതാര തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നതായും
ഏപ്രിൽ 25ന് ലിതാര ആശങ്കയിലായിരുന്നെന്നും കോച്ചിനെ കണ്ടതിനു ശേഷം തന്നോടും ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിച്ചെന്നും സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.