സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യ പരിശോധന ശക്തമാക്കി ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്

Spread the love

കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യമേഖലകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെയും പരിശോധന തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ 484 പരിശോധനകളാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് കേരളത്തിൽ നടത്തിയത്. ‘നല്ല ഭക്ഷണം സംസ്ഥാനത്തിൻറെ അവകാശമാണ്’ എന്ന കാമ്പയിൻറെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.