ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

Spread the love

രാജ്യത്ത് ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി കേന്ദ്രസർക്കാർ താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചു. പ്രാദേശിക വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം.ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഏപ്രിലിൽ ഗോതമ്പ് വില ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.